MENIGHETENS  TROS,- OG LÆREGRUNNLAG.
 
1. Bibelen.
Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje. Vi tror på alt Guds Ord, og Bibelen er vår lærebok (2. Tim.3:16 og Joh. 17;17)

 

2. Guddommen
Vi tror det finnes en eneste sann Gud, åpenbart gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (2. Mos. 3.13-14, Matt 28;19, Kol.1.15, Joh.14.9+16-17)

 

3. Omvendelse

Vi tror at alle har syndet og må komme til sann omvendelse fra synd. (Apg 2.37-38, Apg.3.19, Rom.3.23)

 

4. Frelse

Vi tror på Jesus Kristus som vår stedfortreder og forsoner. Vi er forsonet med Gud ved Jesu Kristi stedfortredende død. Den som omvender seg og tror på Ham, blir av nåde rettferdiggjort og født på ny. Mennesker blir frelst ved å bekjenne med munnen at Jesus er Herre, og tro i hjertet at Gud har reist han opp fra de døde. (Rom 10;9-10) (Kol.1;19-20 og 2 Kor 5;19)

 

5. Dåp

Vi tror at bare de som har kommet til omvendelse og personlig tro, skal døpes. Etter at en person er kommet til tro på Jesus, og bekjenner han som sin Herre, praktiserer vi umiddelbart dåp i vann, med full neddykkelse. (Mark 16;16 og Apg. 8.36-37)

 

6. Dåpen i Den Hellige Ånd
 Vi tror at enhver troende kan oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd. Alle  troende bør i tro, bønn og hjerteransakelse, søke Åndens kraft til liv og tjeneste. (Matt.3.11, Mark.1.8, Luk.3.16, Apg.2;33 og 38-39, 11.16) Vi tror at nådegavene som omtales i Det nye testamentet skal være virksomme i Guds  menigheter inntil Kristus Jesus kommer tilbake. Vi tror at Gud gjennom nådegavene også i dag kan meddele seg i samsvar med Guds Ord i Bibelen. (1.Kor 12 og 14, 1.Kor.1.7, 1.Pet.4.10)

 

7. Helbredelse

Vi tror på Guds Ord om at helbredelse er en del av forsoningen som Jesu tilveiebakte på korset.
Jes. 53.4-5  ”Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.  Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved
hans sår har vi fått legedom.”  ( Matt. 8.16-17, Salme 103.3)
 
8. Velsignelser
Vi tror at Guds velsignelser berører alle sider i menneskelivet

(Gal 3;13-14) både åndelig (Ef 1;3), fysisk (3. Joh. 2) og sosialt/matriellt  (2Kor 9.8)


9. Det kristne livet

Vi tror på fremadskridende helliggjørelse for de troende. (Rom.6.19,22, 2. Kor.7.1, Hebr. 12.14, Ef. 4.24)

 

10. Menighet

Vi tror de troende skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet.  Her skal de undervises og oppbygges for å være med å oppfylle menighetens oppgave;  Å vinne andre mennesker for Gud. (Apg. 2.47, 5.14, 9.31, Ef.4.)

 

11. Nattverd

Vi tror at etter Jesu egne ord skal nattverden praktiseres som et minnemåltid, i troen på at Jesus Kristus på korset forsonet oss med Gud.(Luk. 22.15-20, 1.Kor 11.23-32)

12.Enhet og Israel

Vi tror at alle som er født på ny, er ett i Kristus (1. Kor 10;16-17)  Vi tror det er avgjørende for vår menighets vekst og fremgang at vi innad i menigheten står sammen i en åndelig enhet, og at vi har et godt tillitsforhold til andre kristne og medmennesker generellt. (2.Kor.13.11) Vi velsigner Israel som Guds utvalge folk. (1. Mos. 12.2-3, 4. Mos.24.1, Gal.3.8-9)

 

13. Jesu gjenkomst og de siste tider.
Vi tror på Jesu gjenkomst for å bortrykke de troende til himmelen, deretter Hans komme for å opprette et tusenårig fredsrike på jorden og så endelig dom: En evig fortapelse for de vantro og en evig herlighet for de troende. (1. Tess 4;17, Åp.20)

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

menigheten nytt liv sunnhordland

 

HJEM